Międzynarodowe Zrzeszenie Terapeutów zostało stworzone by przywracać naturalność naszego czucia i człowieczeństwa. Zostały już utworzone ścieżki terapii narodu. Precedensy, turacje, dekrety, procedury jako narzędzia, z których moemy korzystać jako Naród działający z art. 4, art. 31 oraz narzędzie wspierające Sąd Wyjątkowy z art. 175 ust.2 tzw. Konstytucji, który daje nam już podstawy prawne by móc wychodzić z anomalii i iluzji narzuconych nam przez fikcje.

W związku z tym, iż odkryto szereg nieprawidłowości i zależności, które wykazały przestępcze praktyki stosowane na narodach wszystkich krajów, zrzeszamy się, by przeciwdziałać zwyrodnieniom, patologii wytworzonej przez systemy i religie, a także sztuczną inteligencję, która analizowała nasze życie przez lata, by nas później niewolić i okradać z życia.

 

Nasze hasła to:

Polska ponad podziałami

Naród ponad granicami

 

Sławianie, to Lachici, a Lachici, to Lachy, tak samo jak Polak, to Po-Lach.

Każdy człowiek, z natury jest istotą miłości i prawdy, dopiero pod wpływem niekorzystnych dla niego warunków, zbacza z obranej przez duszę drogi.

Człowiek z serca, z wrażliwością i percepcją, nie krzywdzi, jest mocą i uzdrowieniem dla innych i prowadzi życie prawe, chyba że wpływa na niego czynnik deprawujący.

 

W związku z Komisją Śledczą, która wnikliwie bada wszystkie dowody, jednoznacznie stwierdzono, iż:

Ludzie, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność urzędników, reprezentantów, pozornie decydujący o czyimś losie i wydający tzw. przepisy prawa są niepoczytalni umysłowo.

Odpowiedzialność wymaga świadomości i zdrowia psychicznego, a także umiejętności odczuwania potrzeb innych ludzi, bez tego pełnienie przez nich funkcji, stanowi zagrożenie dla tych, którzy im powierzyli nad sobą pieczę.

Nikt świadomy, w okolicznościach które zostały zdiagnozowane, nie mógł w przeciągu ostatniego wieku, a nawet i wcześniej, funkcjonować w taki sposób, by móc powierzyć władzę nad sobą komukolwiek

Nie można powierzyć władzy nad sobą czemukolwiek, jest to sprzeczne z ideą i źródłem życia. Taka patologia miała miejsce, uznaje się ją za niebyłą i nakazuje się cofnąć wszelkie zależności z tym związane dotyczące m.in.

– wprowadzania na rynek gier komputerowych, które pokazują i stosują przemoc, zboczenia i perwersje lub promują jakąkolwiek ideologię pasożytującą lub mającą na celu pasożytowanie

– dopuszczania do publicznego wglądu i stosowania praktyk związanych z perwersjami seksualnymi, które wpływają na umysł w taki sposób, że deprawują nieświadome procesy zmierzające do zaprzeczania własnemu istnieniu jako człowiekowi, oddając hologramom energię seksualną. Jest to zboczenie i nikt nie jest temu winny, zostało to celowo zaproponowane, z jednoczesnym pozbawianiem człowieka wartości, dzieleniem i osamotnianiem go na wielu płaszczyznach, a także wywoływaniem poczuć i dysharmonii w relacjach zdrowego mężczyzny i zdrowej kobiety.

 

Traumy lub uzależnienia, które na polach krzywd, doraźnie lub pokoleniowo wywoływały znaczący uszczerbek na zdrowiu oraz sytuacji życiowej, mogą znacznie wpływać na zdrowie, rodzinę, pracę, a nawet być przyczyną samobójstw, uzależnień oraz ucieczek od odpowiedzialności za swoje życie. W ramach Funduszy Narodowych, jednocześnie wspierających możliwości przyczyniające się do znalezienia przyczyn problemów, kierując się naturalnością człowieczeństwa, darzymy sobie, odnajdując jedność w działaniu. Człowiek naturalnie czuje, od chwili przyjścia na ten świat, czyli poczęcia, gdzie już wtedy jest u rodziny. Bez baczenia na wiarę i zaufanie, wiemy, gdyż czujemy, iż wszelkie normy i zasady, są stosowane w zastępstwie wolności, nawet bez możliwości ich zastępowania i mogą jedynie służyć człowiekowi do życia, którym każda istota żywa, przychodząc na ten tzw. świat bez winy.

CZY MECHANIZMY MANIPULACJI SPOŁECZEŃSTWEM

DOTYCZĄ TAKŻE PSYCHOLOGÓW I PSYCHIATRÓW?

Tak, z powodu wykazanych przez międzynarodowe gremia i zrzeszenia dysfunkcji, które polegały na tym, iż spoglądano na człowieka jak na mechanizm, zamiast na istotę czującą, wszelkie formy wykształcenia w zakresie psychiatrii oraz psychologii, pomijając brak uregulowań prawdy, z pominięciem nawet tego, iż tzw. tłumaczenie słowa psyche, dotyczy duszy, a nie leczenia koncepcji oraz antykoncepcji.

PYTANIA UŚWIADAMIAJĄCE

  • CZY OCHRONA ŻYCIA I WOLNOŚCI JEST MIŁOŚCIĄ?

  • CZY CZUJĄC I CZYNIĄC MIŁOŚĆ, MOŻNA SKRZYWDZIĆ?

  • CZY WYBACZENIE JEST MIŁOŚCIĄ, KTÓRA PROWADZI DO UWOLNIENIA?

  • GDZIE PROWADZIĆ MOGĄ MYŚLI CZŁOWIEKA W BEZCZUCIU?

 

Stań się przykładem dla innych terapeutów i odezwij się do nas na biuro@narodu.pl by współtworzyć Międzynarodowe Zrzeszenie Terapeutów.